Verzuimbeleid

Leerlingen hebben recht op optimale ontwikkelingskansen. Zo kunnen zij later als volwassenen volwaardig functioneren in de samenleving. Veel schoolverzuim kan hun ontwikkelingsmogelijkheden beperken. Zij lopen grotere kans onderwijs te volgen onder hun eigenlijke niveau. Wij streven er als school naar om voor deze groep leerlingen de onderwijskansen te optimaliseren zodat zij hun talenten kunnen benutten.

Daarom werken wij met het ziekteverzuimbeleid volgens “Snel terug naar school is veel beter”, regels en consequenties bij ongeoorloofd verzuim en te laat komen.

Te laat

De leerling dient zich ’s morgens op de afgesproken tijd te melden bij de verzuimcoördinator.
Bij niet nakomen van afspraken en/of veelvuldig te laat zal VSV worden ingeschakeld.

Spijbelen

Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim / spijbelen vindt er een sanctie plaats en wordt VSV ingeschakeld.

 

Ziekteverzuim (zie ook schoolgids)

Er vindt een verzuimgesprek plaats bij leerlingen die:
▪ Meer dan 10 schooldagen aaneengesloten ziekgemeld zijn;
▪ Vaker dan 3 keren ziekgemeld zijn in 12 schoolweken.

In de schoolgids staat de uitgebreide beschrijving van de aanpak “snel terug naar school is veel beter”.