Wet bescherming privacy
Privacybescherming gegevens van leerlingen.

Om haar werk goed te kunnen verrichten, dient de stichting te beschikken over een groot aantal gegevens van uw kind(eren). Alle gegevens worden opgeslagen in het (school)dossier van elke leerling. Dit dossier is deels gedigitaliseerd en deels in papieren versie aanwezig. De stichting draagt zorg voor een afdoende beveiliging van al deze gegevens. Zo is de toegang tot gedigitaliseerde bestanden beveiligd met wachtwoorden en wordt het papierendossier opgeborgen in afgesloten kasten, die uitsluitend door daartoe geautoriseerde medewerkers geopend kunnen worden.

Alle scholen van de Stichting SVO|PL hanteren een Privacyreglement Leerlinggegevens, waarin de bescherming van de privacy is geregeld en vastgelegd. Dit reglement heeft de instemming van de GMR van de Stichting en van de MR van elke school.

U heeft als ouder (c.q. verzorger) het recht op inzage en eventueel correctie van de persoonsgegevens van uw kinderen. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek in dienen bij de directeur / rector van de school van uw kind.

Afhandeling van uw verzoek zal plaatsvinden volgens de regels van het vastgestelde privacyreglement, dat in te zien is op onze website:
www.svopl.nl

Direct naar