Alle activiteiten in dit kader zijn gebaseerd op het beleidsplan kwaliteitszorg. Een aantal voorbeelden om het systeem van kwaliteitszorg binnen het Beroepscollege Parkstad Limburg te illustreren:

> de instroom, doorstroom en uitstroomgegevens. Jaarlijks vindt er landelijk een vergelijking plaats van deze cijfers. Hiermee kan het Beroepscollege Parkstad Limburg haar resultaten vergelijken met die van andere soortgelijke scholen. Deze cijfers zijn openbaar en kunnen bekeken worden op de website van de onderwijsinspectie;

> het welbevinden van medewerkers en leerlingen;

> onderwijstijd en lesuitval. De onderwijsinspectie verzamelt gegevens over de geplande onderwijstijd en hanteert daarbij zeer strikte normen. Vervolgens controleert zij of deze geplande onderwijstijd ook gerealiseerd is. Op grond van deze uitkomsten dient de school maatregelen te treffen. Opmerkingen en vragen van ouders over lesuitval en hoe de school daarmee om gaat, zijn een belangrijke impuls om de kwaliteit op dit punt te verbeteren;

> veiligheid op school. Hierbij valt te denken aan zaken als: hoe beleven leerlingen en ouders de veiligheid op school. Deze informatie wordt verkregen door een periodiek belevingsonderzoek onder ouders en leerlingen. Maar ook valt hierbij te denken aan het aantal incidenten, klachten rondom pesten of intimidatie. Deze informatie wordt verkregen uit de registratie van alle incidenten en klachten. Op grond hiervan worden maatregelen getroffen  of aangescherpt, om de veiligheid op school zo nodig te vergroten;

> afhandeling van vragen en klachten. De zorgvuldigheid en de snelheid waarmee vragen en klachten afgehandeld worden is een maat voor de kwaliteit van de dienstverlening door het Beroepscollege Parkstad Limburg;

> financiële situatie van de school. Een goede financiële huishouding is voorwaarde voor goed onderwijs. Behalve de interne bewaking van financiële processen vindt er ook bewaking plaats door het bevoegd gezag, het College van Bestuur van SVO|PL.

Direct naar