Klachtenregeling algemeen

De kring van personen waartegen een klacht kan worden ingediend is beperkt tot medewerkers van de stichting en ouders en leerlingen voor zover deze leerling zijn of waren van een van de scholen. Hierbij kan gedacht worden aan docenten, directieleden, onderwijs-ondersteunend personeel, leerlingen, ex-leerlingen, ouders, voogden, verzorgers, leden College van Bestuur of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school. Klachten over ouders onderling of over leerlingen onderling zijn van deze regeling uitgesloten.

De gangbare procedure is dat klager zich direct wendt tot degene tegen wie de klacht gericht is en eerst probeert de klacht in intern overleg tot een oplossing te brengen. Indien dat niet lukt kan klager zich wenden tot de schooldirectie. In bijzondere gevallen kan men zich wenden tot het bestuur van de stichting. Op iedere school is een contactpersoon werkzaam, die klager kan helpen de juiste weg te vinden bij het indienen van een klacht. Soms geven klagers er de voorkeur aan hun klacht te bespreken met een van de externe vertrouwenspersonen van de stichting. De namen en nadere gegevens van de externe vertrouwenspersonen zijn hieronder vermeld. De externe vertrouwenspersoon kan de klager adviseren over de wijze hoe te handelen bij het indienen van een klacht. Eventueel kan de externe vertrouwenspersoon als mediator optreden bij het oplossen van de klacht.

De afhandeling van een klacht dient binnen redelijke termijn te geschieden. Een klager dient voor de afhandeling van zijn klacht de beschikking te hebben over de noodzakelijke informatie. Tevens dient klager in de gelegenheid te worden gesteld zijn klacht nader toe te lichten.

Indien een klachtafhandeling op de hierboven beschreven wijze niet tot een oplossing leidt, kan klager zijn klacht voorleggen aan de klachtencommissie waarbij SVO|PL is aangesloten. De gegevens van de klachtencommissie staan hieronder vermeld. In de regel verklaart de commissie zich niet-ontvankelijk indien de klacht niet eerst op school- of stichtingsniveau is behandeld. De commissie is onafhankelijk. Een klager kan zich bij het indienen van een klacht bij de commissie desgewenst laten bijstaan door de externe vertrouwenspersoon. Kort gezegd is de procedure bij de commissie als volgt. Nadat klager schriftelijk zijn klacht heeft ingediend en aangeklaagde een verweerschrift heeft ingediend, vindt een mondelinge behandeling plaats. De commissie geeft vervolgens haar oordeel en deelt dit aan klager en aangeklaagde mede. De commissie kan aan haar oordeel aanbevelingen koppelen. De procedure bij de klachtencommissie is beschreven in de klachtenregeling, die op de website van de stichting staat. Nadere informatie over de procedure bij de klachtencommissie is te vinden in het reglement van de klachtencommissie zelf. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend. Tegen het advies is geen hoger beroep mogelijk. Over de conform het klachtrecht te volgen procedure zullen in voorkomende gevallen de directieleden van de school alsmede de contactpersoon van de school en de externe vertrouwenspersoon alle informatie kunnen verstrekken.

Klachten over seksuele intimidatie

De behandeling van klachten over seksuele intimidatie vindt, op dezelfde wijze plaats als de behandeling van andere klachten. Dat wil zeggen dat ook in dezen eerst de interne weg gevolgd dient te worden alvorens naar de klachtencommissie te gaan. Gezien de bijzondere aard van deze klachten zijn op elke school interne vertrouwenspersoon(en) aanwezig, die als eerste aanspreekpunt kunnen functioneren. De school is verplicht van dergelijke klachten melding te maken bij de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur kan voor leerlingen en personeelsleden die het slachtoffer zijn van seksuele intimidatie een klankbordfunctie vervullen en hen desgewenst begeleiden bij de verdere afhandeling van hun klacht (tel. 0900- 113111 (lokaal tarief)).

Klokkenluidersregeling

SVO|PL acht het van belang dat haar werknemers en leerlingen en ook externen (zoals bijvoorbeeld ouders van leerlingen, leveranciers e.d.) op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden in de organisatie, waarbij zij betrokken zijn. Uitgangspunt hierbij is dat het intern melden van een misstand dient te worden gezien als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie.

Het begrip “misstand” definiëren wij als: feiten of situaties waarbij een organisatorisch, persoonlijk of maatschappelijk belang in het geding is, dan wel kan komen en die binnen de invloedssfeer van de organisatie voorkomen. Denk hierbij aan gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu.

Tegelijkertijd kan er ook sprake zijn van strafbare feiten, schending van de wet- en regelgeving, onethisch gedrag, misleiding van justitie, overheid of het publiek, dan wel het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of situaties. SVO|PL stelt zich daarbij principieel op het standpunt dat een dergelijke melding serieus wordt onderzocht, waarbij voorkomen dient te worden dat de te goeder trouw handelende medewerker of leerling wordt benadeeld in zijn positie bij de organisatie.

Het moet overigens duidelijk zijn dat deze regeling uitdrukkelijk niet is bedoeld voor het melden van persoonlijke klachten door werknemers over hen persoonlijk betreffende aangelegenheden, of het uiten van kritiek op de door de directie gemaakte beleidskeuzes.

De SVO|PL heeft dan ook een Regeling vastgesteld inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand. Deze regeling ligt ter kennisneming op de school en is te raadplegen op de webpagina van de school.

Kaderregeling veiligheid

Naast bovenstaande regelingen kent de stichting een groot aantal protocollen waarin met betrekking tot tal van zaken regels en afspraken zijn vastgelegd. Deze protocollen zijn bijeengebracht in de Kaderregeling Veiligheid, waarvan de tekst en onderliggende documenten integraal ontsloten worden op de website van de stichting.

De commissie van beroep eindexamenaangelegenheden

Klachten over sancties genomen door de schooldirectie in geval van een onregelmatigheid (bv. fraude of ongeoorloofde absentie) begaan door een examenkandidaat bij enig onderdeel van het examen, worden behandeld door de Commissie van beroep bij examens. Deze klachten kennen een speciale klachtafhandeling.

Een kandidaat / ouder dient binnen drie dagen na bekendmaking van de sanctie in beroep te gaan bij de Commissie van beroep bij examens.

De leden van deze commissie worden benoemd door het bevoegd gezag van de stichting. De commissie is exclusief bevoegd inzake geschillen op voornoemd terrein. Men kan met deze klachten niet naar de klachtencommissie. Iedere eindexamenkandidaat ontvangt van de schoolleiding nadere informatie over de werkwijze van de Commissie van beroep bij examens. Zie verder het examenreglement.

[gview file=”http://schoolgids2.bcpl.nl/wp-content/uploads/sites/11/2015/07/page0021.pdf”]

Meld je nu aan!

Meld je nu aan voor onze online informatieavonden en open dag!

Direct naar