Schoolnota

BcPL locatie Herle ontvangt voor het normale onderwijsprogramma geld van het ministerie van OCW. Hieruit worden alle ‘gewone’ schoolkosten betaald: de salarissen van het personeel, de inrichting van de school (meubilair, computers, installaties), de schoolboeken, het onderhoud van het gebouw, de schoonmaak, enz.

Voor de extra schoolactiviteiten die buiten het normale onderwijsprogramma vallen, maar wel een belangrijke bijdrage leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen, ontvangen we geen overheidsbijdrage.

Voor de financiering van deze activiteiten wordt in de vorm van een ouderbijdrage een beroep op de ouders gedaan.

De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter, maar is niet vrijblijvend. Dat wil zeggen dat ouders zelf mogen beslissen of zij deze bijdrage betalen. De consequentie van het niet-betalen van de ouderbijdrage is dat aan de extra schoolactiviteiten niet meegedaan kan worden. Er wordt dan wel een verplicht vervangend programma aangeboden.

De hoogte van de schoolkosten wordt jaarlijks door de directie vastgesteld en ter instemming aan de oudergeleding van de MR voorgelegd. De oudergeleding van de GMR heeft ingestemd met de hoogte van de onkosten en de ouderbijdrage. De specificatie van de kosten en ouderbijdrage staan hier.

Meld je nu aan!

Meld je nu aan voor onze online informatieavonden en open dag!

Direct naar