Uitgangspunt is, dat leerlingen de lessen volgen zoals op het lesrooster staat aangegeven en dat leerlingen op tijd in de les aanwezig zijn.

Ziekmelding

Indien een leerling ziek wordt, wordt hij door ouders / verzorgers telefonisch uiterlijk 08.30 uur ziek gemeld bij de receptie van de school. Hier wordt de ziekmelding geregistreerd.

Betermelding

Indien de leerling beter is en weer naar school komt, levert hij een “betermeldingsbriefje” in, waarin de duur van de ziekte door ouders / verzorgers bevestigd wordt, bij de receptie. De ziekmelding wordt hiermee in het administratiesysteem afgemeld. Telefonisch beter melden kan bij de receptie.

Te laat komen

Leerlingen die te laat komen melden zich altijd met opgaaf van reden bij de receptie / lokaal 22; hier wordt een “te-laat-kom-briefje” ingevuld en een melding gemaakt in het digitale schooladministratiesysteem (SOM). Daarna gaat de leerling naar de les. Als een leerling te laat komt moet hij / zij zich de dag(en) daarna om 8.10 uur op school melden bij de receptie. Indien nodig volgen er verdere consequenties.

  • Bij 3x te laat komen: Er volgt een gesprek met de mentor en de leerling. De mentor informeert tevens de ouders.
  • Bij 6x te laat komen: Er volgt een gesprek met de mentor, leerling en ouders. Verder dient de school dit te melden bij de leerplichtambtenaar (Bureau VSV).

Ziek naar huis

Indien een leerling ziek wordt op school, wordt contact opgenomen met thuis. Indien er niemand thuis is, moeten wij de leerling op school houden.

Doktersbezoek

Doktersbezoek / bezoek orthodontist / tandarts, etc. dient buiten schooluren gepland te worden. Mocht dit niet mogelijk zijn dan moet er van te voren verlof aangevraagd worden. Dit kan door middel van een verlofbriefje of telefonisch bij de receptie van de school.

Vakantieverlof

Buiten de schoolvakanties mogen leerlingen niet van school wegblijven voorvakanties. Alleen als een gezin door het specifieke beroep van (één van) de ouders écht niet weg kan in de schoolvakanties, kan de directeur van de school extra vakantieverlof toekennen. Dit verlof mag maximaal 10 dagen duren en mag nooit in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. De ouders moeten het verlof minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij de directeur en hierbij een verklaring van de werkgever overleggen.

Verlof

Evenals vakantieverlof kan “gewoon” verlof door de ouders / verzorgers uitsluitend schriftelijk worden aangevraagd. Vrij vragen voor een dag of een gedeelte daarvan geschiedt vooraf door middel van een verlofbriefje. Verlofbriefjes kunt u downloaden van onze website of afhalen bij de receptie. Aanvragen voor een periode van méér dan een dag dienen altijd schriftelijke gemotiveerd te worden.

Vrij voor gewichtige omstandigheden

In de leerplichtwet worden geen regels genoemd over wanneer u wel of geen extra verlof kunt aanvragen buiten de schoolvakanties. De directeur of de leerplichtambtenaar beoordeelt iedere aanvraag daarom individueel, op basis van de richtlijnen van het Bureau Voortijdig Schoolverlaten. Verlof moet schriftelijk door de ouders of verzorgers worden aangevraagd bij de sectordirecteur. Als er verlof voor méér dan 10 dagen wordt aangevraagd, beslist de leerplichtambtenaar.

De aanvraag hiervoor kan door de ouders of verzorgers worden ingediend bij:

Bureau Voortijdig Schoolverlaten
postbus 1
6400 AA Heerlen
www.vsv-parkstad.nl

of via de sectordirecteur van de school.

Wat doet de jeugdarts?

De jeugdarts bespreekt de gezondheidsklachten en oorzaken van het ziekteverzuim, onderzoekt de leerling zo nodig en zoekt samen met ouders en leerling naar gewenste zorg. De jeugdarts adviseert over deelname aan het lesprogramma. Tevens biedt de jeugdarts handvatten aan ouders, leerling en school voor het optimaliseren van deze deelname. Het gesprek is vertrouwelijk. In verband met het medische beroepsgeheim koppelt de jeugdarts inhoudelijke informatie alleen met toestemming van de ouder(s) en / of de leerling terug aan de school.

Leerplichtambtenaar

Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg (VSV) voert voor alle Parkstadgemeenten en de gemeente Nuth de leerplichtwet uit. De leerplichtambtenaar van bureau VSV werkt hiervoor nauw samen met de school. Zo is de leerplichtambtenaar regelmatig op de scholen in Parkstad en Nuth aanwezig. Hij controleert of jongeren daadwerkelijk naar school gaan. Hij maakt deel uit van het zorgteam en als dat nodig is, speelt hij een adviserende en bemiddelende rol bij problemen. Als een leerling (regelmatig) te laat komt of spijbelt, zal de leerplichtambtenaar optreden. Hij zal eerst onderzoeken waarom de jongere spijbelt en / of te laat komt en of er een oplossing is. Omdat het wettelijk verplicht is naar school te gaan, kan de leerplichtambtenaar als het nodig is een HALT-straf geven of een proces-verbaal opmaken. Het proces-verbaal kan tegen de jongere zelf en / of de ouders of verzorgers worden opgemaakt.

Verzuim en spijbelen

Spijbelen begint meestal onschuldig, maar gaat vaak van kwaad tot erger. Door te verzuimen raak je achter met de leerstof. Bovendien is het zo dat iemand die regelmatig spijbelt de school vaak ook niet afmaakt. Als je van school gaat zonder diploma heb je weinig kans op een (leuke) baan. De school zal daarom altijd je ouders waarschuwen als je spijbelt. Daarnaast moet de school spijbelen melden aan de leerplichtambtenaar. Omdat spijbelen strafbaar is, kan de leerplichtambtenaar in het uiterste geval proces-verbaal opmaken tegen jou en / of je ouders.

Wat kunnen ouders doen tegen spijbelen?

Ouders zijn verplicht om ervoor te zorgen dat hun leerplichtige kind naar school gaat. Het is daarom belangrijk dat zij het lesrooster van hun zoon / dochter kennen, en regelmatig met hun zoon / dochter én met de school praten. De school informeert daarom ook de ouders als hun zoon / dochter niet naar school komt. Sommige ouders hebben het gevoel dat hun zoon / dochter toch doet waar het zelf zin in heeft. Zij weten vaak niet waar ze met dit soort problemen terecht kunnen. De ouders kunnen daarvoor altijd contact opnemen met de mentor.

Wat doet de school tegen spijbelen?

De school probeert spijbelen o.a. te voorkomen door er voor te zorgen dat roosters zo veel mogelijk op elkaar aansluiten en er dus geen- of weinig tussenuren zijn. Onverwachte lesuitval wordt zoveel mogelijk opgevangen en de leerling wordt alleen tijdens “randuren” (eerste en laatste uren) naar huis gestuurd.

Bovendien wordt de aanwezigheid van leerlingen elke les middels SOM-Today geregistreerd. Elke afwezigheid van de leerling wordt geregistreerd in de afwezigheidsadministratie.

Lesuitval wordt via de website gecommuniceerd, u kunt dus altijd controleren of de leerling, buiten de reguliere uren, terecht thuis is.

Direct naar