Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan voor de inspraak. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het is de taak van de MR om ervoor te zorgen dat iedereen in staat gesteld wordt zijn belangen en inzichten naar voren te brengen, toe te lichten of te verdedigen in een klimaat van openheid, openbaarheid en vertrouwen.

De medezeggenschapsraad van het Beroepscollege locatie Herle mag, gevraagd en ongevraagd, advies uitbrengen over de meest uiteenlopende zaken. Daarnaast heeft de raad op basis van de wet en de afgesproken bovenwettelijke bevoegdheden instemmingsrecht bij een veelheid aan onderwerpen.

De MR bestaat uit:

  • vier personeelsleden
  • twee leerlingen uit de leerlingenraad
  • twee ouders

De MR vergadert minimaal 6 maal per jaar over de door de directie aangeleverde stukken.

Daarnaast vergadert de personeelsgeleding van de MR gemiddeld een keer per maand.

De locatie Herle is onderdeel van het Beroepscollege. Namens de MR van het Beroepscollege locatie Herle neemt één lid van de personeelsgeleding en één lid van de ouder/leerling geleding zitting in de groeps-MR van het Beroepscollege. Hier worden zaken besproken die het hele Beroepscollege aangaan.

Namens het Beroepscollege hebben 6 leden zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van SVO|PL. Beroepscollege locatie Herle is vertegenwoordigd door een personeelslid en een leerling/ouder. In deze raad worden schooloverstijgende zaken besproken en voorzien van advies of instemming. Het College van Bestuur van SVO|PL is hierbij de gesprekspartner.

 

Voor informatie over, of belangstelling voor, de medezeggenschapsraad op de locatie Herle kunt u per mail contact opnemen met:

De voorzitter Mevr. E. Seijben ejgh.seijben@bcpl.nl