Kwijtschelding ouderbijdrage

Voor ouders met een gezinsinkomen op bijstandsniveau of voor ouders die vallen onder de “Wet op de schuldsanering natuurlijke personen” bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een kwijtscheldings- of reductieregeling. Aanvragen hiervoor kunnen vertrouwelijk schriftelijk ingediend worden (met onderliggende stukken bijv. loonstrook of verklaring van de uitkerende instantie) bij de schoolleiding. Dit verzoek dient uiterlijk 15 september van het lopende schooljaar te zijn ingediend om nog in behandeling te kunnen worden genomen.

Als u in aanmerking denkt te komen voor reductie of kwijtschelding, kunt u het formulier voor het kwijtschelden van de ouderbijdrage hier downloaden:

Formulier-kwijtschelding-vrijwillige-ouderbijdrage

Het formulier en de bijbehorende bewijsstukken dient u vóór 15 september van het lopende schooljaar te zenden aan:

BcPL locatie Herle
Afdeling Financiën
Postbus 31076

6370 AB  Landgraaf

 

Een aanvraag tot kwijtschelding wordt  in behandeling genomen als u de volgende formulieren heeft opgestuurd:

  • het volledig ingevulde aanvraagformulier
  • een kopie van een recente uitkeringsspecificatie Participatiewet of een bewijsstuk dat schuldsanering op u van toepassing is.

De directie van BcPL locatie Herle zal zo spoedig mogelijk beslissen over gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Er zal tevens bekeken worden op welke wijze diensten en activiteiten voor uw zoon/dochter beschikbaar blijven. Het besluit van de directie zal schriftelijk aan u medegedeeld worden.

Diensten of activiteiten waarop de kwijtscheldingsregeling niet van toepassing is, zijn:

  • De betaling van borg voor kluisjes en kluishuur.
  • Niet lesgebonden leerling activiteiten en meerdaagse buitenlandse excursies.
Meld je nu aan!

Meld je nu aan voor onze online informatieavonden en open dag!

Direct naar