BCPL locatie Herle heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn vanwege lichamelijke of psychische klachten.

Leerlingen hebben recht op optimale ontwikkelingskansen. Zo kunnen zij later als volwassenen volwaardig functioneren in de samenleving. Veel schoolverzuim kan hun ontwikkelingsmogelijkheden beperken. Zij lopen grotere kans onderwijs te volgen onder hun eigenlijke niveau. Wij streven er als school naar om voor deze groep leerlingen de onderwijskansen te optimaliseren zodat zij hun talenten kunnen benutten. Daarom hebben wij het ziekteverzuimbeleid volgens “Snel terug naar school is veel beter” in het schoolreglement opgenomen.

Bij het verzuimbeleid volgens “Snel terug naar school is veel beter” werken drie partijen nauw samen:

BCPL locatie Herle
Een jeugdarts van de GGD Zuid-Limburg
De leerplichtambtenaar (VSV) van de gemeente

De jeugdarts en de leerplichtambtenaar zijn beiden lid van het Ondersteuningsteam van onze school. Het Ondersteuningsteam bespreekt en analyseert de gesignaleerde zorgen omtrent de leerling, kan een afgestemd maatwerk arrangement aanbieden en kan handelings- of verwijzings­adviezen aanreiken.
De werkwijze

In het geval van ziekte doen ouders een beroep op vrijstelling van het volgen van het lesprogramma voor hun zoon / dochter. Bij langdurig of frequent ziekteverzuim laat de school zich adviseren door de jeugdarts van de GGD Zuid-Limburg. Dit gebeurt omdat de school zorg voor de leerling hoog in het vaandel heeft staan. We vinden het belangrijk dat de leerling weer zo snel en zo goed mogelijk aan het lesprogramma kan deelnemen.

Criteria voor uitnodiging verzuimgesprek op school:

Zorgen vanuit school over het ziekteverzuim van de leerling.
Meer dan 10 schooldagen aaneengesloten ziek gemeld.
Vaker dan 3 keren ziek gemeld in 12 schoolweken (of 16 uur in 4 weken).

De ouders en de leerling, waarvan het ziekteverzuim aan een van deze criteria voldoet, worden uitgenodigd voor een gesprek op school met de mentor. Naar aanleiding van dit gesprek kan een uitnodiging volgen voor een consult bij de jeugdarts van de GGD. De jeugdarts zal binnen 2 weken een oproep doen.
Wat doet de jeugdarts?

De jeugdarts bespreekt de gezondheidsklachten en oorzaken van het ziekteverzuim, onderzoekt de leerling zo nodig en zoekt samen met ouders en leerling naar gewenste zorg. De jeugdarts adviseert over deelname aan het lesprogramma. Tevens biedt de jeugdarts handvatten aan ouders, leerling en school voor het optimaliseren van deze deelname.

Het gesprek is vertrouwelijk. In verband met het medische beroepsgeheim koppelt de jeugdarts inhoudelijke informatie alleen met toestemming van de ouder(s) en/of de leerling terug aan de school.
Wat is de rol van de leerplichtambtenaar?

De rol van de leerplichtambtenaar is het toezicht houden op ongeoorloofd schoolverzuim. Dit vanuit zijn verantwoordelijkheid de leerplichtwet te handhaven.

Mocht de leerling na de 2e oproep van de jeugdarts niet verschijnen, zal de leerplichtambtenaar contact opnemen met de jeugdige en zijn ouders.

U kunt als ouders of leerling ook zelf een gesprek met de school of de jeugdarts aanvragen wanneer u vragen of zorgen heeft rondom het ziekteverzuim. Voor een gesprek op school kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter. De zorgcoördinator van de school sluit mogelijk aan bij een gesprek.

Voor een consult bij de jeugdarts kunt u contact opnemen met de GGD Zuid-Limburg via telefoonnummer 045-8506666.

Direct naar