Betalingsregeling

Er is een betalingsregeling mogelijk voor de leerling c.q. diens ouder of verzorger die de vrijwillige bijdrage naar verwachting niet of zeer moeilijk in één termijn kan betalen. Hiervoor kan, na ontvangst van de schoolnota, een formulier ‘verzoek termijnbetaling schoolnota’ per mail worden aangevraagd bij de financiële administratie via financien.herle@bcpl.nl. U kunt de bijdrage in maximaal vijf termijnen betalen. Vermeld op het formulier het debiteuren- en factuurnummer (dit staat rechtsboven op de factuur), de naam van de leerling en in hoeveel termijnen u wenst te betalen. Dit verzoek dient uiterlijk 15 september van het schooljaar waarop de betalingsregeling betrekking heeft, ingediend te zijn bij de financiële administratie.

Als u gebruikt wenst te maken van de betalingsregeling, kunt u onderstaand formulier downloaden:

formulier VERZOEK BETALINGSREGLING SCHOOLKOSTEN

Het formulier en de bijbehorende bewijsstukken dient u vóór 15 september van het lopende schooljaar te zenden aan:

BcPL locatie Herle
Afdeling Financiën
Postbus 31076

6370 AB  Landgraaf

Meld je nu aan!

Meld je nu aan voor onze online informatieavonden en open dag!

Direct naar